GS Groningen kiezen voor onderhoud Rottumeroog

GRONINGEN - Het college van gedeputeerde staten van Groningen heeft gisteren definitief gekozen voor het voorlopig in stand houden van de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat.

Het college zal dit standpunt laten weten aan minister Maij-Weggen van verkeer en waterstaat, die dit najaar een beslissing neemt over de toekomst van beide eilanden.

Volgens gedeputeerde staten baseren Rijkswaterstaat en de directie Natuur, milieu en faunabeheer van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij hun voorstellen voor het aan de natuur overlaten van beide eilanden "te veel op aannames en vooronderstellingen". Volgens GS van Groningen is bij die voorstellen onder meer geen rekening gehouden met de gevolgen van het broeikaseffect, waardoor de zeespiegel versneld stijgt.

Ook is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de kustbescherming wanneer de eilandjes verdwijnen, wat de effecten zijn voor de scheepvaartgeul in het Eemsmondgebied en wat de gevolgen zijn voor de Noordgastransportleiding.

Begin april bezette Hendrik Toxopeus, zoon van de laatste voogd van het eiland, Rottumeroog uit protest tegen het voornemen om het niet meer te onderhouden. Hij en zijn vrouw hielden het eiland twee weken bezet. Minister Maij-Weggen zegde toen een gesprek toe.

 

Bron:
Trouw
24 april 1991