Waddenraad vergroot kans op behoud van Rottumeroog

Een positieve opstelling van de Waddenadviesraad maakt de kans groot dat Rottumeroog, het kleine onbewoonde Waddeneiland, voor de komende vijftig jaar blijft behouden. Volgens de adviesraad moet gezien de grote emoties die de dreigende ondergang oproept het onderhoud en beheer van het eiland gewoon worden voortgezet. De WAR zegt dit in een advies aan de ministers van verkeer en waterstaat en landbouw.

De Waddenadviesraad is een van de drie instanties die minister Maij-Weggen adviseren over het Waddeneiland. De andere zijn Gedeputeerde Staten van Groningen en de gemeente Eemsmond. Het dagelijks bestuur van de provincie Groningen heeft al eerder laten weten voor continuering van het onderhoud te zijn.

Hoewel de raad van mening is dat het stoppen van onderhoudswerkzaamheden aan Rottumeroog geen grote natuurwetenschappelijke gevolgen zal hebben, adviseert hij haar leden toch maar in te stemmen met het voortzetten van het onderhoud. Het gaat hierbij vooral om het planten van helmgras en het plaatsen van schermen van rijshout, zoals nu ook al gebeurt. De raad wil verder op voorstel van H. Toxopeus onderzoeken of het zinvol is vroeger in het jaar en op een andere plaats met de inplant te beginnen. Volgens Toxopeus, die het Groningse eilandje twee weken bezet hield uit protest tegen een advies van Rijkswaterstaat om de natuur vrij spel te geven, zijn er in het vroege voorjaar meer zandverplaatsingen en zou daardoor geprofiteerd kunnen worden van maximale zandinvang. Ook vindt Toxopeus dat er vooral aan de zuidoostkant van het eiland helmgras moet worden geplant, zodat het eiland afbuigt van de Eems. "Wij moeten onderzoeken hoe het onderhoud het beste kan worden voortgezet", aldus secretaris mr. A. M. Andriesen van de WAR. Volgens haar zou stopzetten van het onderhoud objectief gezien geen grote gevolgen hebben voor het kustbeheer of de bevaarbaarheid van de Eems.

"Ook wat betreft de natuurwaarden zou het verdwijnen geen ramp zijn. Er zijn op Rottumeroog alleen oude kwelders. Toch vond de commissie die het advies opstelde het belangrijk rekening te houden met de emoties. En dan denk ik niet alleen aan Toxopeus, maar ook aan de Groningers. We zijn tenslotte een spreekbuis van de samenleving. Als je Rottumeroog blijft beheren, kun je het bestaan ervan misschien nog 30, 40 jaar rekken. Uiteindelijk zal het eiland echter verdwijnen.

Daar is iedereen het over eens. Tenzij je het in beton giet, maar dat wil niemand.''  

Bron:
NRC Handelsblad
19 april 1991