Verruiming Vaargeul Eemshaven-Noordzee

De vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee wordt in 2010/2011 verdiept en verbreed zodat de Eemshaven bereikbaar wordt voor grotere schepen. Daardoor kan de Eemshaven zich verder ontwikkelen tot een centrum voor (duurzame) energie.

De provincie Groningen, Groningen Seaports en een aantal bedrijven, hebben vergevorderde plannen voor uitbreiding van de Eemshaven als energiehaven. Voor de aanvoer van kolen, aardgas en biomassa zijn grote schepen nodig, met een diepgang van 12,5 tot 14 meter.

De vaargeul tussen de Eemshaven en de Noordzee wordt daarom verdiept tot gemiddeld 15,5 meter onder NAP, en verbreed tot ongeveer 300 meter (400 meter in de bochten). Om de vaargeul op de gewenste diepte te krijgen moet er met name ten noorden van de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat worden gebaggerd. De verwijderde baggerspecie (het opgegraven zand) wordt niet afgevoerd, maar wordt zo goed mogelijk binnen het gebied verspreid.

Tracé-/m.e.r.-procedure
Vanwege de omvang van de baggerwerkzaamheden is een Tracébesluit nodig. Omdat het om een bestaande vaargeul gaat wordt in dit geval de verkorte Tracé-/m.e.r.-procedure gevolgd. Onderdeel van deze procedure is het opstellen van een Milieueffectrapport. Deze milieueffectrapportage verscheen in mei 2009. In de rapportage wordt beschreven welke effecten de baggerwerkzaamheden kunnen hebben op natuur en milieu, en wat gedaan zal worden om die effecten zo klein mogelijk te maken.

Bron:
Waddenzee.nl
13 juli 2009