Instelling referentiegebied bij Rottumeroog en Rottumerplaat

Sinds kort is op het wad ten zuiden van Rottumerplaat en Rottumeroog door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een gebied ingesteld, waar beperkingen gelden voor de visserij. In het gebied mag geen visserij plaatsvinden met vaste vistuigen, met vistuigen geschikt voor het vangen van schelpdieren of garnalen en met sleepnetten. Ook mogen in het gebied geen schelpdieren worden geraapt. Als bijlage gaat hierbij een kaartje van het bedoelde gebied. Het is niet langer mogelijk om een vergunning voor het uitoefenen van deze vormen van visserij te verkrijgen of ontheffingen of vrijstelling van het verbod te krijgen.


Het doel van de aanwijzing van deze zogenoemde referentiegebieden is om de ongestoorde ontwikkeling van de natuur in de gebieden te kunnen vergelijken met de ontwikkelingen van de natuur in de rest van de Waddenzee. De natuurlijke ontwikkeling van het gebied zal jaarlijks in beeld worden gebracht en vijfjaarlijks zal een tussenevaluatie uitwijzen of het gebied zich anders dan de rest van de Waddenzee ontwikkelt. De informatie zal op termijn worden gebruikt bij de ontwikkeling en uitvoering van het Waddenzeebeleid.

Als u overtredingen signaleert kunt u contact opnemen met onderstaand adres:
Secretariaat Samenwerkende Inspectie Waddenzee (SIW)
Postbus 23
9285 ZV Buitenpost

Bron:
http://www.nationaalpark.nl/schiermonnikoog/pag11.html
December 2005