Stop onderhoud Rottumeroog

Het eiland Rottumeroog heeft de laatste jaren grote veranderingen ondergaan. Maar de onderhoudswerkzaamheden hebben hierop geen invloed gehad! De natuur, zowel vogels als vegetatie, is eerder vooruit dan achteruit gegaan. Als de aanplant van helm en het zetten van stuifschermen in het voorjaar wordt gestopt, kan de natuur zich nog beter ontwikkelen.

Dit is kort gezegd de uitkomst van het tweede evaluatie-onderzoek naar de effecten van het onderhoud aan Rottumeroog over de periode 1996 - 2001, uitgevoerd door Rijkswaterstaat, het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Staatsbosbeheer. Het advies van de organisaties luidt: stop na Rottumerplaat nu ook het onderhoud aan Rottumeroog. De Waddenvereniging schaart zich achter dit advies. Het eiland kan nog waardevoller worden als de processen van wind, water en zand op natuurlijke wijze hun werk kunnen doen. Ingrijpen is daarbij niet nodig, zelfs schadelijk.

De onderhoudsmaatregelen van de afgelopen tien jaar hebben niet bijgedragen aan verlenging van de levensduur. Anderzijds lijkt het eiland ook niet in enkele jaren in de Eems te verdwijnen. De zandmassa in het gebied tussen de hoog- en laagwaterlijn is vrijwel gelijk gebleven. Aan de oppervlakte is een verjonging van duinen en kwelders zichtbaar. Het aantal broedvogels, zoals de strand- en bontbekplevier, de noordse stern en zelfs de lepelaar, neemt toe.

Voor de Vrienden van Rottum, die de laatste jaren meehielpen met het onderhoud, is de conclusie "de natuur kan het beter dan de mens" een bittere pil. Op dit moment steunen de vrienden het advies nog niet. In februari wordt de conclusie uit het evaluatierapport aan hun donateurs voorgelegd.

Bron:
Waddenbulletin
Jaargang 37, februari 2002, nummer 1